OpenLRN
SureLRN4C

SureLRN4C - Giải pháp đào tạo trực tuyến

cho doanh nghiệp, trường chuyên nghiệp

Hệ thống

Dành cho học viên

Hệ thống
Dành cho Giảng viên

Tạo bài giảng: cấu trúc, nội dung, thời gian.

Tổ chức học liệu: tài liệu tham khảo, chỉnh sửa bài.

Quản lý khóa học: theo dõi – phân tích tiến trình.

Tổ chức kiểm tra: thiết kế đề thi, bài tập.

Tổ chức đánh giá: Thi – chấm thi, khảo sát.

Hệ thống
Dành cho quản lý đào tạo

Phân quyền người dùng - cơ cấu tổ chức.
Quản lý chức năng học liệu, tin tức.
Theo dõi các tiến trình KPI, truy xuất thông tin.
Quản lý thanh toán.
Phân tích thống kế dữ liệu, kết xuất báo cáo.

SureLRN – quản lý đào tạo khối phổ thông

Hãy đăng ký ngay các gói sản phẩm để trải nghiệm cùng SureLRN4C